27. 4. 2015

Na posledním zastupitelstvu města konaného dne 26.3.2015 nebyl zařazen mnou navržený bod jednání, který nesl název „centrální zásobování teplem – kotelna Nerudova“. Chtěl jsem, aby zastupitelstvo města pověřilo správu majetku města Příbora nebo samo převzalo iniciativu svoláním pracovní schůzky za účasti zástupců jednotlivých odběrných míst, například předsedové družstev, SVJ apod., se kterými by byly diskutovány možnosti dodávek tepla i po uplynutí platnosti stávajících smluv, případně vyslechnout potřeby a přání občanů ohledně dodávek tepla.

Nezařazení tohoto bodu na program jednání beru jako účelové. Dne 7.4.2015 bylo na valné hromadě společnosti SMMP s.r.o., schváleno zadání veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře – II. Etapa. Předpokládaná cena zakázky není stanovena, ale můžeme se domnívat, že bude okolo tří miliónů (v této výši musí uchazeč doložit předchozí zakázky). Ptám se, jsou tyto finance účelně vynaloženy, když se může reálně stát, že občané se po skončení platnosti smluv odpojí od drahých dodávek tepla z centrální kotelny? Komu bude sloužit tento zrekonstruovaný teplovod? Vedení města podporuje tuto investici v době, kdy se s ním „handrkujeme“ např. o navýšení příspěvků na mládežnický sportKomunikace s občany prostě v tomto městě vázne.

Milan Gabzdyl