Otevřená a odpovědná radnice

Základem veřejné správy obcí a měst je důvěra občanů vůči těm, kteří jejich město spravují. Neopomenutelným prvkem důvěry je tak otevřenost všeho, co radnice činí – ať už z důvodů předcházení korupci, tak pro velmi užitečnou průběžnou zpětnou vazbu občanů.

Zveřejňování informací a otevřenost radnice

Lépe zpřístupníme jednání zastupitelstva. Budeme včas zveřejňovat podklady pro jednání, ale následně i výsledky hlasování a další dokumenty, včetně zápisů z jednání výborů a komisí.

Všechna výběrová řízení, včetně jejich zadání, průběhu i podepsaných smluv, budeme důsledně vyvěšovat na internetu.

Budeme zapojovat příborskou veřejnost do rozhodování o zásadních veřejných otázkách a investičních záměrech města. Využijeme k tomu co nejširšího spektra metod zapojení občanů do rozhodování od průzkumů a anket, přes veřejná projednání, společné diskuse, pracovní setkání až po přímé rozhodnutí občany v referendu. Využívat k tomu budeme i multimediální nástroje viz např. Nápady pro Příbor .

Ve všech místních částech budeme organizovat pravidelná setkání s občany.

Informační technologie

Prosadíme větší využívání svobodného softwaru v rámci města, jako třeba OpenOffice místo Wordu. Tento software je k dispozici zdarma a ušetří městu peníze za nákup aplikací Microsoft Office.

Zařadíme se mezi moderní města a zřídíme více míst s přístupem na internet přes Wi-fi síť v městských budovách, na nádražích a v parcích.

Zavedeme funkční a přehledné internetové stránky, které budou zveřejňovat maximum informací co nejpřístupnější formou, včetně přístupu pro handicapované a z mobilních telefonů.

Odpovědné hospodaření

Zabráníme neprůhlednému nebo zbytečnému prodeji městského majetku a v případě nutnosti prodeje jej budeme efektivně zhodnocovat.

Podpoříme šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou, papírem či palivy, které se ve veřejných budovách musí stát standardem. Podpoříme ekologický provoz úřadů a městských organizací – zelené úřadování.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků – zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů a dalšími kroky.

Podpoříme k přírodě šetrné druhy cestovního ruchu a propagace města navenek.

Budeme udržovat komunikaci s podnikateli a zaměstnavateli jako odpovědnými partnery města.

 

Kvalita života ve městě

Zelení budou prosazovat opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých složek měst, jsme ale přesvědčeni, že kvalitní životní prostředí se dá budovat i malými kroky. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude prospěšný lidem i přírodě.

Doprava

Budeme pravidelně a podrobně informovat o hodnotách znečištění ovzduší s vysvětlením na informačním panelu na budově radnice a v Měsíčníku města Příbora včetně neprodleného oznámení o nadlimitních hodnotách nečistot v ovzduší prostřednictvím městského rozhlasu.

Budeme v rámci zvyšování energetických úspor pokračovat v úpravách staveb v majetku města Příbora (zateplování, instalace fotovoltaických zařízení na objektech).

Budeme odbourávat bariéry, pokračovat v opravách chodníků a veřejných prostor. Budeme prosazovat bezbariérové zastávky veřejné dopravy a bezpečné přechody pro chodce, včetně jejich osvětlení.

Prosadíme informovanost obyvatel o možnostech dotací na lokální topeniště, aby se snížila míra lokálního znečištění.

Podpoříme cyklistickou infrastrukturu. Podpoříme funkci cyklo-koodinátora a vytvoříme strategický plán (generel) cyklodopravy.

Životní prostředí

Omezíme světelné znečištění, které má negativní vliv na životní prostředí i zdraví člověka.

Budeme podporovat další výsadby listnatých stromových a keřových druhů dřevin k zachytávání pevných prachových částic především podél frekventovaných silničních tras ke snížení dopadu znečištěného prostředí na lidské zdraví.

Budeme zlepšovat péči o veřejnou zeleň zejména v plochách městských parků a podporovat zřízení nových parkových ploch v návaznosti na platný územní plán.

Budeme usilovat o rekonstrukci městských stromořadí a stávajících alejí dřevin a jejich postupné doplňování novými výsadbami podél cyklostezek, místních komunikací a polních cest.

Veřejný prostor

Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity nejen přímo ve městě, ale i v místních částech Hájov a Prchalov. Podpoříme vznik volně přístupných zahrad v lokalitě Klokočov.

Regulační a územní plány budeme odpovědně diskutovat včas s odborníky i občany.

Budeme prosazovat obnovu činnosti kina v menším měřítku – filmový klub.

Podpoříme programy prevence a volnočasové aktivity nejen v sociálně vyloučených lokalitách, nízkoprahové centrum atp.

Podpoříme rozptýlené atrakce pro děti podél pěších tras včetně budování laviček pro odpočinek, zlepšení využití prostoru kolem řeky Lubiny, hřiště a aktivity i pro dospělé a seniory – např. petangue, šachové stolky, workoutové a parkourové prvky.

Zajistíme dostatek košů na psí exkrementy podél stezek a na psích výbězích.

 

Sociální oblast, bydlení a školství

Kvalitu života je potřeba podporovat ve všech jeho fázích. Pomoc a ochrana slabších a znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní nebo malé děti, by měla být jedním z hlavních úkolů města a obce. Samospráva je totiž těmto lidem nejblíže, a nejlépe tak může poznat jejich potřeby.

Bydlení

Budeme se podrobně zabývat problematikou centrálního zásobování teplem, aby cena tepelné energie byla pro občany příznivější, případně budeme prosazovat decentralizaci zdrojů, aby občané po rekonstrukcích objektů poznali přínosy v úspoře tepla.

V případě zájmu o privatizaci bytů jsme připraveni se aktivně podílet na tvorbě transparentních podmínek pro prodej bytů.

Tržby z případného prodeje bytového fondu budeme směrovat zpět do bytového fondu – startovací bydlení pro mladé, sociální bydlení apod.

Z privatizace městských bytů budeme podporovat výstavbu nových bytových jednotek. V Příboře zcela chybí startovní bydlení pro mladé lidi.

Sociální oblast

Zasadíme se o vznik modelu tzv. prostupného bydlení, kdy jednotliví potřební získávají různé formy bydlení od krátkodobého krizového, přes krátkodobé bydlení v tréninkových bytech až po dlouhodobé sociální bydlení.

Je nejvyšší čas začít plánovat další bydlení pro seniory – možnost samostatných menších domů s centrem se službami.

Budeme se držet dobře zpracovaného plánu sociálních služeb.

Budeme podporovat rozvoj terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto osoby jsou často jinak odkázány na domovy pro seniory (tj. pobytové služby), které jsou obecně drahé, mají dlouhé čekací lhůty a neposkytují dostatek soukromí. V rámci přechodu do pobytových služeb se rovněž nezřídka vyskytují adaptační problémy (např. depresivní nálady, apod.). Terénní služby se oproti tomu poskytují zpravidla v domácím prostředí.

Podpoříme rozvoj bezbariérového pohybu ve městě v budovách veřejné správy, na významných památkách, chodnících apod.

Vytvoříme bezbariérovou mapu města, ve které vozíčkáři nebo jinak hendikepovaní lidé přehledně zjistí, kam se dostanou bez obtíží a kde naopak čekají nástrahy a omezení při pohybu ve městě.

Budeme rozvíjet spolupráci s neziskovým sektorem v sociální oblasti.

Bezpečnost

Zpřísníme regulaci hazardu.

Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.

Budeme prosazovat zachování soukromí – méně kamer, více strážníků v ulicích.

Zajistíme bezpečnější cesty dětí do škol (ve spolupráci s neziskovými organizacemi) – možnost vytvoření “pracovního místa”, možnost pro nezaměstnané, matky na mateřské atp.

Školství a podpora rodin s dětmi

Podpoříme vznik nových míst v mateřských školách.

Podpoříme iniciativy pro vznik lesní mateřské školy.

Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.

Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních, omezení automatů s nezdravými potravinami.

Podpoříme rozšiřování moderních aktivit knihoven jako komunitních center se širokou nabídkou služeb.

Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.